خبر خبر

مسابقه کتابخواني پدافند غير عامل
مسابقه کتابخاني پدافند غير عامل در فرودگاه طبس برگزار شد.

به منظور آشنایی بیشتر پرسنل فرودگاه با پدافند غیر عامل، مسابقه کتابخوانی با همین عنوان در فرودگاه  طبس برگزار گردید.

اهم اقدامات فرودگاه در هفته پدافند غیر عامل به دو بخش تئوری و عملی تقسیم گردیده است که قطع برق کلی فرودگاه و قطع برق قسمتهای مختلف و بررسی عملکرد دیزل ژنراتورها و   UPSها  ، تبلیغات محیطی و مسابقه مذکور در طول هفته انجام شده است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد