مسيرهاي پروازي مسيرهاي پروازي

مسيرهاي پروازي (فرودگاه طبس)

فرودگاه طبس در حال حاضر پذیرای دو پروازمسیر تهران – طبس- تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه با شرکت هواپیمایی ماهان می باشد.

برنامه پروازهای هفتگی طبس

خروج از تهران

ورود به طبس

خروج از طبس

ورود به تهران

0900

1020

1130

1250